Študentski svet

Študentski svet je predstavniški organ študentov Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto. Sestavlja ga 5 predstavnikov študentov prvega in drugega letnika, ki se izvolijo na tajnih volitvah. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.


Člani Študentskega sveta Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto v študijskem letu 2015/2016 so:

Ime in priimek Program Letnik in oblika študija
Domen Ban (predsednik) Strojništvo 1. letnik - redni
Adrijana Doneva Informatika 2. letnik - redni
Uroš Schmuck Elektronika 2. letnik - redni
Teja Kovačević Kozmetika 2. letnik - redni
Branko Šušak Varstvo okolja in komunala 2. letnik - redni

 

Člani Študentskega sveta zastopajo študente v organih šole (komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, strateški svet, svet šole) in podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe.

Študentski svet:

  • obravnava in daje pristojnim organom šole mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
  • daje mnenje o kandidatu za direktorja oziroma ravnatelja,
  • daje mnenje o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje šole,
  • sprejema in izvaja program obštudijskih interesnih dejavnosti študentov ter organizira in vodi izvajanje teh dejavnosti,
  • obravnava poročilo o organizaciji, izvedbi in razvoju izobraževalne dejavnosti,
  • obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih interesnih dejavnostih ter organizira in vodi izvajanje teh dejavnosti,
  • skrbi za povezavo študentov Višje strokovne šole Novo mesto s študentskimi organizacijami v Republiki Sloveniji, Evropski skupnosti in po svetu.

Vsi študenti ste vabljeni, da vaša vprašanja, pobude ali predloge pošljete na elektronski naslov
studentski.svet@sc-nm.si.

Pravilnik o organizaciji in delu Študentskega sveta