Strokovna ekskurzija študentov 1. letnika – gradbišče RKC 4, KRKA D. D.

Predstavitev izvedbe obiska

V sklopu predmeta Varstvo pri delu in ekologija smo se s predavateljem mag. Mirotom Škufco odpravili na največje Krkino gradbišče, RKC 4 (razvojno kontrolni center) v Novem mestu, katerega investicija je vredna cca. 70 MIO EUR. Predavatelj nam je na začetku razdelil delavske čelade, da smo lahko z ustrezno zaščitno opremo v skladu z gradbiščnim redom obiskali gradbišče. Pred vstopom smo dobili še nekaj varnostnih napotkov in tako smo se odpravili na delovišče. Ob prihodu na gradbišče smo si z roba zaščitene gradbene jame ogledali potek izkopa in obseg projekta. Po ogledu smo se odpravili v zabojnik za sestanke, kjer sta se nam predstavila Krkina nadzorna gradbena inženirka in vodja gradbišča.

Objekt RKC 4 bo po izgradnji pravokotnega tlorisa, dimenzij 76,20 m × 27,90 m, in bo imel 9 etaž, od tega tri vkopane. Konstrukcijsko zasnovo predstavlja AB konstrukcija, ki jo sestavlja sistem sten, stebrov in plošč. Za potrebe izgradnje objekta je predviden izkop gradbene jame, tlorisnih dimenzij (območje posega) okoli 85 m × 56 m, na dnu jame pa znaša 78,20 m × 31,30 m. Gradbena jama je globoka od 16 m do 22 m, na najbolj delikatnem delu na jugu gradbišča pa celo 36 m, kar predstavlja veliko tveganje za gradbeno jamo oz.za zagotavljanje doslednega varovanja brežin, delavcev v njej in gradbene jame.

Nadzorna gradbena inženirka nam je predstavila potek izkopa in izvedbo raznih del. Preden so začeli s samim izkopom, so okoli gradbene jame vstavili pilote v premerom 1 m, da so utrdili zemljino okoli jame, da se jim ne bi se pri samem izkopu osipavala in da ne bi z izkopom ogrozili stavb okoli. Na vrhu so pilote povezali z betonskim vencem. Šele potem so začeli z izkopavanjem zemljine. Pri tem so si pomagali s težko mehanizacijo in z miniranjem, ker jim je na južni strani otežil delo kamen. Stene gradbene jame so med izvajanjem del utrdili še z torkretirano brežino in kamnito škarpo. Ne dolgo nazaj jim je gradbeno jamo zalila podtalna voda, katera jim je še otežila delo, ker je v jami nastalo blato, katerega je bilo težko za izkopat zaradi njegove strukture. Predavatelj Škufca, ki je koordinator varnosti na gradbišču, nam je tudi predstavil Varnostni načrt s Knjigo ukrepov, v kateri je bila evidenca vseh delavcev in seveda potrdila o opravljenem izobraževanju varnosti pri delu. V knjigi so bili tudi predstavljeni vsi varnostni ukrepi in načrti njihove izvedbe.

Ob zaključku predstavitve smo si zopet ogledali delovišče, kjer smo z novim znanjem opazili razne elemente varnosti na delovišču, ki nam ob prvem ogledu niso bili najbolj opazni.

tl_files/Slike Elektronika/SLIKA Z GRADBISCA RKC 4.jpg

Po zaključku ogleda smo pred vstopom na gradbišče naredili skupinsko fotografijo. Za nami je gradbišče RKC 4 cca 30 m globoko, ki je locirano med videnimi objekti v ozadju (RKC 1, 2, 3) in bo, kot izgrajeni objekt, z njimi preko povezovalnega mostu povezan.

Ob tem ogledu smo razna pravila delovišča in varnostne ukrepe, o katerih smo se učili v učilnici podkrepili s praktičnim primerom in tako pridobili večje razumevanje le teh.

Študenti oddelka 1ELE Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto se zahvaljujemo predavatelju mag. Miru Škufci, firmi Krki d.d. in osebju delovišča za predstavitev in ogled izkopa za izgradnjo objekta RKC 4.