Organi Višje strokovne šole

Organe Višje strokovne šole kot organizacijske enote določa Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI).

Organi Višje strokovne šole Novo mesto so:

strateški svet
ravnatelj
predavateljski zbor
strokovni aktivi
študijska komisija
komisija za kakovost