Študijski program Logistično inženirstvo

Višješolski študijski program Logistično inženirstvo temelji na poznavanju logističnih in prometnih sistemih na različnih področjih dela. Diplomantom omogoča pridobitev poklicno-specifičnih kompetenc s področja logistike. V sklopu obveznih vsebin študentje pridobijo kompetence in znanja s področij logističnih sistemov in matematičnih metod, ki so uporabne v logistiki, s področja varnosti, poslovnih komunikacij ter osnov ekonomije in uporabe informacijske tehnologije.

Izbirni moduli omogočajo pridobitev poglobljenega znanja na posameznih področjih. Modul Cestni promet usposablja diplomante za dela srednjega menedžmenta v cestnem prometu ali za organizatorje in odgovorne osebe na področju gospodarske dejavnosti cestnega prometa. Modul Poslovna logistika združuje teoretične, metodološke in aplikativne vsebine logistike in obsega predmete, ki so v funkciji zagotavljanja znanj za opravljanje učinkovitih in konkurenčnih logističnih storitev. Oblikovan je kot univerzalni model, ki je aplikativen na širšem področju, predvsem pa na področju mednarodne menjave, špedicije in prometnih agencij. Vsebine modula Transportna logistika dajo študentom kompetence za zagotavljanje učinkovitih in konkurenčnih transportno logističnih storitev. Študentje se usposobijo za načrtovanje in upravljanja transportno logističnih procesov,  transportno-manipulacijskih sredstev, prometnih procesov, logistične podpore transporta blaga in potnikov v skladu s tehnično-tehnološkimi, naravnimi, kadrovskimi, pravnimi, ekonomskimi, informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi pogoji.

OBLIKE IN TRAJANJE ŠTUDIJA

IZREDNI ŠTUDIJ
Izredni študij je organizacijsko in izvedbeno prilagojen zaposlenim študentom, traja dve leti in pol in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Študijski proces se izvaja dvakrat do trikrat na teden v popoldanskem času po sistemu zaporedne izvedbe predmetov oziroma največ dva predmeta vzporedno.

RAZLOGI ZA VPIS K NAM

 • Študij je praktično naravnan

40 % študijskega programa se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih v obliki praktičnega izobraževanja.

 • Študij je moderno zasnovan

Vsebina študijskega programa in kompetence diplomantov izhajajo iz opredelitev aktualnih potreb gospodarstva.

 • Zaposlitvene možnosti diplomantov so odlične

Študij zagotavlja diplomantom perspektivo na področju zaposlovanja ter nadaljnjega razvoja in napredovanja, saj inženirji logistike spadajo med najbolj iskane poklice.

 • Kakovosten in strokoven pedagoški kader

Pri izvedbi predavanj in vaj sodelujejo tudi predavatelji, ki so zaposleni v gospodarstvu in imajo bogate izkušnje v stroki.

 • Prostorski pogoji študija so vrhunski

Laboratorijske vaje potekajo v sodobno opremljenih laboratorijih in računalniških učilnicah.

 • Študij je podprt z informacijsko tehnologijo

Šola ima vzpostavljene e-učilnice, v katerih so študentom na razpolago vsa navodila, literatura in druga gradiva, ki jih potrebujejo pri študiju.

 • Možnost mednarodne izmenjave

V programih mednarodne izmenjave šola spodbuja mobilnost študentov in jim omogoča sodelovanje v mednarodnih projektih ter opravljanje prakse v tujini.

 • Možnost bivanja v študentskem domu

Študentje lahko stanujejo v študentskem domu, ki se nahaja v neposredni bližini šole.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI
Inženir logistike se na podlagi generičnih in poklicno-specifičnih kompetenc, ki jih je pridobil v času študija, zaposli kot:

 • organizator/ka prevoza blaga in potnikov,
 • varnostni svetovalec pri prevozu nevarnega blaga,
 • organizator izrednih prevozov v cestnem prometu,
 • vodja prometne službe v cestnem in železniškem prometu,
 • organizator multimodalnega transporta,
 • upravljavec/ka oskrbnih verig,
 • vodja skladišča,
 • vodja nabavne, interne ali distribucijske logistike,
 • špediter/ka,
 • pomorski in kargo agent,
 • vodja logistike v zdravstvenih ustanovah,
 • letališki uslužbenec,
 • zavarovanja prevozniške odgovornosti,
 • vodja tehničnih pregledov za motorna vozila
 • organizator dela v turističnih agencijah
 • vodja notranjega prometa,
 • vodja organizacije v cestnem transportu
 • predavatelj cestnoprometnih predpisov in voznik inštruktor, inštruktor varne in varčne vožnje in
 • na mnogih drugih področjih carine, logistike, transporta in špedicije.

 

POGOJI ZA VPIS
V prvi letnik se lahko vpiše:

 • kdor je opravil splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpit oz. diplomo pred letom 2002),
 • kdor je opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit ter tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.